§ 293foc Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021

§ 293foc
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021
Ak je poistencovi priznaný invalidný dôchodok, o ktorom sa konanie právoplatne skončilo do 31. októbra 2021, Sociálna poisťovňa preskúma trvanie invalidity pri kontrolnej lekárskej prehliadke určenej pred 1. novembrom 2021 s lehotou jej uskutočnenia po 31. októbri 2021, alebo na základe žiadosti poistenca.