§ 293fp-293fq Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2022

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2022
§ 293fp
(1) Na posudzovanie

a) nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022, ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022 a ktorej je príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu v marci 2022, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 28. februára 2022,
b) dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022, ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer skončil pred 1. marcom 2022 a ktorej je príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 28. februári 2022, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 28. februára 2022.
(2) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022 je súčet pomernej časti príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaného na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ku ktorému došlo pred 1. marcom 2022, pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za príslušný kalendárny mesiac; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 v znení účinnom do 28. februára 2022 platia rovnako.
(3) Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022 a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022, ak jej je po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ku ktorému došlo pred 1. marcom 2022, príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 28. februári 2022 a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022, sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
(4) Zamestnávateľ je povinný

a) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022 a jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, do 2. apríla 2022,
b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a odhlásiť z tohto registra zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v

1. § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022, jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022 a tento pomer skončí pred 1. aprílom 2022, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, do 2. apríla 2022,
2. § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022, ak jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer skončil pred 1. marcom 2022 a je jej príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po 28. februári 2022, najneskôr v deň splatnosti poistného podľa odseku 3.
(5) Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022.

§ 293fq
Ak fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022 vznikne nárok na úrazovú dávku po 28. februári 2022 z dôvodu vzniku pracovného úrazu alebo zistenia choroby z povolania pred 1. marcom 2022, denný vymeriavací základ na určenie sumy tejto úrazovej dávky sa určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.