§ 293eia Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2019

§ 293eia
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2019
(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov128) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi v roku 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2021 trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov130) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,131) pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov a v príslušnom kalendárnom roku plynie zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov128) vyplatené v termíne podľa osobitných predpisov,129) suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom zamestnancovi plynie peňažné plnenie.
(3) Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu.132)
128) § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
129) § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
130) § 118 ods. 4 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

§ 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
131) § 134 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení zákona č. 474/2008 Z.z.
§ 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z.z.
132) § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.