§ 293ei Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019

§ 293ei
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého zamestnávateľom bolo pred 1. júlom 2019 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a služobný pomer neozbrojeného príslušníka finančnej správy,39e) ktorý po 30. júni 2019 bezprostredne nadväzuje na štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, sa na účely tohto zákona považujú za jeden právny vzťah.

39e) § 71 ods. 9 zákona č. 35/2019 Z.z. v znení zákona č. 431/2021 Z.z.