§ 80u Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011

§ 80u
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu najneskôr do 31. mája 2012.