§ 59 Práva štátneho zamestnanca

§ 59
Práva štátneho zamestnanca
(1) Štátny zamestnanec má právo

a) na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
b) na plat podľa tohto zákona,
c) na prehlbovanie kvalifikácie,
d) odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e) odmietnuť služobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad rozsah opisu činností jeho štátnozamestnaneckého miesta,
f) odmietnuť vykonanie služobnej úlohy, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa služobných predpisov patrí do výlučnej pôsobnosti vedúceho zamestnanca,
g) nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,
h) podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 4.
(2) Štátny zamestnanec má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z kolektívnych zmlúv.