§ 879j Trinásta hlava Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

Trinásta hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 879j
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2008; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2008 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.