§ 879h Jedenásta hlava Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2004

Jedenásta hlava
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2004
§ 879h
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite priznaná pred 1. augustom 2004, ktorá sa vyplácala k 31. júlu 2004 a nárok na jej výplatu trvá, sa zvýši podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. V roku 2004 sa táto náhrada zvýši od 1. októbra 2004.