§ 424 Zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom

Zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom
§ 424
Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.