§ 62 Splnomocňovacie ustanovenia

§ 62
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b) podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
c) rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy,
d) podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodu,
e) požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku,
f) podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
g) podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,
h) podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
i) podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
j) podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská,
k) podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,
l) podrobnosti o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
m) podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
n) podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí,
o) podrobnosti o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí,
p) podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií,
q) podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
r) podrobnosti ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
s) podrobnosti o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci,
t) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,
u) podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,
v) požiadavky na vodu určenú na kúpanie,
w) ukazovatele a limity kvality pitnej vody a kvality teplej vody, metódy odberov vzoriek a metódy analýz pitnej vody, monitorovania pitnej vody, programy monitorovania a postupy pri určení miery rizika, manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažmente rizík domových rozvodných systémov, vymedzenie prioritných priestorov, opatrenia na zníženie rizika spojeného s domovým rozvodným systémom a rozsah informácií poskytovaných dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom.

(2) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 59b).