§ 60 Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

§ 60
Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov
(1) Orgány verejného zdravotníctva utvárajú a prevádzkujú informačné systémy, v ktorých zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú informácie potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
(2) Na ochranu osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 69) Orgány verejného zdravotníctva spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Okruh dotknutých osôb je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
(3) Zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania. 70) Tejto povinnosti ich môže zbaviť len príslušný orgán verejného zdravotníctva, osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo súd. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť orgánov verejného zdravotníctva poskytovať verejnosti informácie na predchádzanie ochoreniam a pri ohrození verejného zdravia. 71)
(4) Informačné systémy podľa odseku 1 sú administratívnymi zdrojmi podľa osobitného predpisu. 72)
(5) Údaje zistené podľa § 55 ods. 1 písm. h) môžu orgány verejného zdravotníctva uchovávať po dobu 60 dní; po uplynutí doby podľa prvej časti tejto vety musia byť tieto údaje orgánmi verejného zdravotníctva bezodkladne zničené.
69) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
70) Napríklad § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z.z.
71) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
72) § 13 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.