§ 57 Iné správne delikty

§ 57
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poruší niektorú z povinností podľa § 17, § 17a alebo § 17d.
(2) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dodáva

a) prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody v rozpore s § 17,
b) výrobky určené na styk s pitnou vodou v rozpore s § 18.
(3) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 7 a 8.
(4) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelého kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 9.
(5) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom, prevádzkujú zariadenia uvedené v § 21, 22 a 26 a v ponuke svojich služieb spotrebiteľovi alebo v reklame výslovne ponúkajú možnosť kúpania, ak neposkytnú verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody.
(6) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ budovy, ak nezabezpečuje kvalitu vnútorného ovzdušia podľa § 20 ods. 3.
(7) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 3.
(8) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 3.
(9) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 3 alebo vykonáva činnosť v rozpore s § 23 ods. 4.
(10) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ solária aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 5.
(11) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ sauny aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 6.
(12) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 5.
(13) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení podľa § 24 ods. 6 až 8 alebo niektorú z povinností podľa § 24 ods. 9.
(14) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 10.
(15) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 11.
(16) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí organizátor zotavovacieho podujatia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 25 ods. 2.
(17) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 4; to neplatí, ak ide o nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 4 písm. i) a j) v prevádzke verejného stravovania, v stánku s rýchlym občerstvením a iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadných podujatiach.
(18) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 4 a 6.
(19) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1.
(20) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné a iné opatrenia podľa § 28 ods. 1.
(21) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelých zdrojov optického žiarenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 29.
(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a) nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b) nezabezpečí pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30 ods. 1 písm. b),
c) nezabezpečí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. c),
d) nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. d),
e) neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. e),
f) nezabezpečí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpečí vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku podľa § 30 ods. 1 písm. f),
g) nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. g),
h) nezabezpečí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. h),
i) nevedie evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác podľa § 30 ods. 1 písm. i),
j) nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
k) po prehodnotení zdravotného rizika neoznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zmenu podmienok výkonu práce zaradenej do druhej kategórie, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),
l) nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a nepredloží každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 1 písm. l),
m) nevedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia podľa § 30 ods. 1 písm. m),
n) neodovzdá po zániku živnosti alebo po zániku spoločnosti dokumentáciu vedenú podľa písmen e), f), i) a m) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. n),
o) neoznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami podľa § 30a ods. 2 a § 63d ods. 3,
p) nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 12.
(23) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak

a) nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 7 písm. a),
b) nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 7 písm. b),
c) nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej prace do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 7 písm. c),
d) neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 7 písm. d).
(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý

a) nezabezpečí dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 2,
b) nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa § 30c ods. 1 písm. b),
c) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností podľa § 30c ods. 1 písm. c); nevykonáva odborné činnosti podľa § 30d v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na maximálnu ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c ods. 1 písm. c),
d) nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 1 písm. d),
e) nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu podľa § 30c ods. 1 písm. e),
f) nevedie dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých odborných činností podľa § 30c ods. 1 písm. f),
g) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu názvu, sídla alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. g),
h) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30c ods. 1 písm. h) prvého bodu,
i) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. h) druhého bodu,
j) neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. i).
(25) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, ak

a) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 32 ods. 1,
b) nepožiada o povolenie výnimky podľa § 32 ods. 2,
c) poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 32 ods. 4,
d) nesplní povinnosť podľa § 32 ods. 5.
(26) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, ak

a) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 33 ods. 1,
b) nepožiada o povolenie výnimky podľa § 33 ods. 2 alebo 3,
c) poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 33 ods. 5,
d) nesplní povinnosť podľa § 33 ods. 6.
(27) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 34.
(28) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje optického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 35.
(29) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a) nezabezpečí osvetlenie pracovných priestorov podľa § 36 ods. 1,
b) poruší povinnosť podľa § 36 ods. 3,
c) nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov podľa § 37 ods. 1 alebo poruší niektorú z povinností podľa § 37 ods. 2 až 4,
d) poruší niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci alebo v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci podľa § 38,
e) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi podľa § 39,
f) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi podľa § 40,
g) odstraňuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby bez oprávnenia podľa § 41 ods. 1,
h) nepredloží pred začiatkom výkonu práce návrh podľa § 41 ods. 13,
i) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,
j) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom podľa § 41 ods. 17,
k) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s biologickými faktormi alebo neposkytne očkovanie zamestnancom podľa § 42.
(30) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a) zodpovedná osoba,13af) ak

1. poruší ustanovenia podľa § 43 ods. 1 písm. b), d) a f) a ods. 2 písm. c),
2. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. k) a n) alebo poruší povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. j),
3. nesprístupní údaje a informácie podľa § 43 ods. 1 písm. l), m) a o),
4. predloží čiastočnú správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa § 43 ods. 1 písm. c),
b) distribútor,13ak) ak

1. poruší ustanovenie podľa § 43 ods. 4 písm. a), f) a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2. nesplní oznamovaciu a informačnú povinnosť podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3. nesprístupní údaje podľa § 43 ods. 4 písm. g).
(31) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a) zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. a), c), e) a g) a ods. 2 písm. a), b) a d),
b) distribútor, ak nedodrží ustanovenia § 43 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
(32) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a) zodpovedná osoba, ak

1. neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 1 písm. h) a i),
2. nedodrží ustanovenie podľa § 43 ods. 1 písm. p) alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 2 písm. e) a f),
b) distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 4 písm. c).
(33) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly alebo činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany bez povolenia podľa § 45 ods. 1 až 6 alebo nepožiada úrad verejného zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 45 ods. 8.
(34) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2 a 3, ak

a) v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c) vykonáva iné činnosti vedúce k ožiareniu, ako má povolené,
d) vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu na inom mieste, ako má povolené,
e) poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 24,
f) v súvislosti s porušením povinnosti ohrozila zdravie zamestnancov alebo obyvateľstva alebo spôsobila neodôvodnené ožiarenie alebo kontamináciu životného prostredia rádioaktívnymi látkami,
g) poruší niektorú z povinností pri radiačnej udalosti, radiačnej nehode alebo radiačnej havárii podľa § 49 ods. 1 a 2.
(35) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na základe povolenia podľa § 45 ods. 4, ak

a) v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c) poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 25.
(36) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvoľňuje rádioaktívne látky alebo rádioaktívne kontaminované predmety a materiály spod administratívnej kontroly na základe povolenia podľa § 45 ods. 5, ak

a) v žiadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 45 ods. 23,
c) poruší niektorú z povinností podľa § 45 ods. 26.
(37) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sa oznamujú (§ 46 ods. 1), ak

a) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46 ods. 1 alebo nedodrží lehotu na známenie podľa § 46 ods. 4,
b) v oznámení o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c) poruší niektorú z povinností podľa § 46 ods. 8.
(38) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí externý dodávateľ služieb, ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sa oznamujú podľa § 46 ods. 1, ak

a) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46 ods. 1 alebo nedodrží lehotu na oznámenie podľa § 46 ods. 4,
b) v oznámení o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c) poruší niektorú z povinností podľa § 46 ods. 9.
(39) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti na pracovisku, na ktorom sa predpokladá alebo je podozrenie, že úroveň prírodného ionizujúceho žiarenia je zvýšená, ak nezabezpečí vykonanie merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama žiarenia podľa § 47 ods. 1.
(40) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti v prostredí so zvýšeným prírodným žiarením, v ktorom ani po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia objemová aktivita radónu alebo externého gama žiarenia neklesla pod smerné hodnoty, ak nepožiadala príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 45 ods. 3 písm. e).
(41) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dováža stavebné výrobky alebo dodáva pitnú vodu, ak

a) poruší niektorú z povinností podľa § 47 ods. 3,
b) distribuuje stavebné výrobky alebo balenú pitnú vodu, ktorých aktivita je vyššia ako smerné hodnoty v rozpore s § 47 ods. 4.
(42) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a) nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 až 5 alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,
b) nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 alebo do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c) nesplní povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa § 52 ods. 1 písm. c),
d) poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e) nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok alebo správnu výrobnú prax,
f) nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 52 ods. 1 písm. g),
g) neumožní účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
h) nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
i) nezabezpečí na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov alebo vykonáva dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov v rozpore s § 52 ods. 1 písm. k),
j) nezabezpečí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk podľa § 52 ods. 1 písm. l),
k) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. m), n) alebo písm. q),
l) neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1, marí výkon štátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.

(43) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pieskoviská, ak neplní povinnosť podľa § 52 ods. 2.
(44) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, ak

a) poruší zákaz predávať alebo vydávať fyzickej osobe veľmi toxické látky a zmesi,
b) nedodrží obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí podľa § 52 ods. 3 písm. b) a c).
(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ak

a) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; nevykonáva odborné činnosti podľa § 30a ods. 5 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c ods. 3 písm. a),
b) nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 3 písm. b),
c) nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci,
d) nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30c ods. 3 písm. c),
e) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu obchodného mena, miesta podnikania a identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; zmenu obchodného mena, sídla, právnej formy, ak ide o právnickú osobu podľa § 30c ods. 3 písm. e),
f) neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 3 písm. f).
(46) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 4.
(47) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 5.
(48) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb a prevádzkovateľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 6.
(49) Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g).
(50) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu

a) od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 37 až 39, 41 až 48,
b) od 100 eur do 2000 eur za správne delikty podľa odsekov 23 a 30,
c) od 2000 eur do 50 000 eur za správne delikty podľa odsekov 25 až 29 a 32,
d) od 2000 eur do 100 000 eur za správne delikty podľa odsekov 33 až 36 a 40.
(51) Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(52) Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(53) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(54) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
(55) Výnosy z pokút uložených orgánmi verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.

13ad) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13af) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ak) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
24) Zákon č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.