§ 31b Hlásenie a evidencia choroby z povolania

§ 31b
Hlásenie a evidencia choroby z povolania
(1) Špecializované pracovisko po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 do desiatich dní oznámi uznanie choroby z povolania na tlačive hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania, ponechá si prvý diel tlačiva a ďalšie diely tlačiva zasiela
a) všeobecnému lekárovi, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a)
b) národnému centru,
c) posudzovanej osobe,
d) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e) zamestnávateľovi,
f) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6),
g) Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, útvaru sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
h) Národnému inšpektorátu práce alebo Hlavnému banskému úradu, ak bola choroba z povolania uznaná osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.38c)
(2) Evidenciu hlásení uznaných chorôb z povolania vedie v elektronickej podobe poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6); evidencia obsahuje

a) názov, adresu a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý chorobu z povolania uznal,
b) meno, priezvisko a titul osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
c) rodné číslo osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
d) trvalé bydlisko (obec),
e) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, kde choroba z povolania vznikla,
f) ekonomickú aktivitu zamestnávateľa,
g) zamestnanie (profesiu) osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
h) položku a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania,
i) diagnózu podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov,
j) dátum prvého zistenia choroby z povolania,
k) dátum uznania choroby z povolania,
l) závažnosť choroby pri akútnej forme,
m) závažnosť choroby pri chronickej forme,
n) expozíciu – príčinný faktor práce a pracovného prostredia vzniku choroby z povolania,
o) kategóriu práce,
p) klasifikáciu produktov podľa použitia,
q) dĺžku expozície škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia v rokoch a mesiacoch,
r) schopnosť doterajšieho výkonu práce osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná.
(3) Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania je uvedený v prílohe č. 3f.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia, poskytuje údaje uvedené v odseku 2 po prijatí tlačiva hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania [odsek 1 písm. f)] do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania, ktorý vedie Univerzitná nemocnica v Bratislave.
37a) § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
38c) § 39 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.