§ 39d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

§ 39d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Žiadateľ podľa § 24 ods. 3, ktorý do 31. decembra 2011 nevykonal úspešne skúšku, môže o jej opakované vykonanie písomne požiadať Národný inšpektorát práce najneskôr do 30. júna 2012, inak Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.