§ 26 Zrušený od 1.8.2014

§ 26
Zrušený od 1.8.2014

6aa) § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z.
28) § 10 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.