§ 22 Práva a povinnosti poistenca

§ 22
Práva a povinnosti poistenca
(1) Poistenec má právo
a) na výber zdravotnej poisťovne za podmienok ustanovených týmto zákonom ( § 7) a osobitným predpisom, 52b)
b) na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených týmto zákonom ( § 9 a 10),
c) na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 11) má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
d) na poskytnutie neodkladnej starostlivosti 15) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
e) vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného ( § 19),
f) podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g) domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom. 13)
(2) Poistenec je povinný
a) uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu 14) alebo užitia návykovej látky,
b) preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení v lehote ustanovenej týmto zákonom [§ 10a ods. 8 a § 23 ods. 1 písm. c)]; ak ide o poistenca, ktorého potvrdená prihláška sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa podľa osobitného predpisu, 53aaa) preukázateľne vrátiť preukaz poistenca pri prevode poistného kmeňa v lehote ustanovenej osobitným predpisom, 53aab)
c) plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
d) plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
e) doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
f) plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 až 17,
g) poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. a) až f), h), i), m) až q) a s) až u),
h) dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
i) chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,
j) preukazovať sa preukazom poistenca alebo európskym preukazom pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 11)
k) predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 11) pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu 53aa) liekovú knižku, ak mu ju zdravotná poisťovňa vydala podľa osobitného predpisu, 53ab)
l) oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53ac) zmenu zdravotnej poisťovne do 30 dní od zmeny zdravotnej poisťovne,
m) poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

(3) Ustanovením odseku 2 písm. h) nie je dotknuté právo poistenca podľa osobitného predpisu. 53ad)

11) § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) § 17 zákona č. 581/2004 Z.z.
14) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.
52b) § 61f ods. 3 až 5 zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
53) § 7 zákona č. 581/2004 Z.z.
53aa) Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
53aaa) § 61 až 61h zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
53aab) § 61f ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
53ab) § 39 ods. 7 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 633/2004 Z.z.
53ac) § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 350/2005 Z.z.
53ad) § 61f ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.