§ 30 Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1) Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov, 30) pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.
(2) Poskytovanie ochrany dočasnému agentúrnemu zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom. 34)

30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34) Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z.z.