Čl.II Zákon č. 561/2008 Z.z.

Čl.II
Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych dávok, a to

a) príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 1) (ďalej len „príspevok“) a
b) príspevku rodičovi.
(2) Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 2) (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
(3) Poskytovaním príspevku rodičovi štát jednorazovo prispieva rodičovi na uľahčenie vstupu alebo návratu na trh práce a na začatie vykonávania zárobkovej činnosti.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičovi je rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením nároku na príspevok rodičovi vyplácal rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu. 5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 4 ods. 2 písmená a) až d) znejú:
„a) náhrady služobného platu, 7a)
b) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 8)
c) nemocenského 9) alebo
d) materského 10) najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 8 znejú:
„7a) Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 571/2009 Z.z.“.

5. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,

a) pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo
b) na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu. 12)“.

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Podmienky nároku na príspevok rodičovi
(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodičovi, ak

a) vykonáva zárobkovú činnosť,
b) zabezpečuje starostlivosť

1. o dieťa do troch rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, alebo
2. o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do šiestich rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, a
c) má trvalý pobyt 6) alebo prechodný pobyt 6) na území Slovenskej republiky.
(2) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, 7) alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky.
(3) Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom patrí len raz.“.

7. Nadpis § 5 znie:
„Suma príspevku a suma príspevku rodičovi“.

8. V § 5 ods. 1 sa slová „predpisu, 11)“ nahrádzajú slovami „predpisu, 12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 4 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z.z.“.

9. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Príspevok rodičovi je 25% zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu, 12b) na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej poskytoval rodičovský príspevok,

a) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, alebo
b) do skončenia platnosti vydaného posudku podľa osobitného predpisu, 12c) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku.
(3) Súčet súm podľa odseku 2 sa vypočíta zo súm platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„12b) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z.z.
12c) § 6 zákona č. 600/2003 Z.z.“.

10. V § 5 ods. 4 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi podľa odseku 2“.

11. Nadpis § 6 znie:
„Výplata príspevku a príspevku rodičovi“.

12. V § 6 ods. 1 sa za slová „O príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“ a slovo „príspevok“ sa nahrádza slovami „tieto príspevky“.

13. V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za kalendárny mesiac“.

14. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.

15. V § 6 ods. 5 prvej vete sa za slová „Príspevok sa vypláca“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi sa vyplatí“ a slová „na príspevok“ sa nahrádzajú slovami „na tieto príspevky“.

16. V § 6 ods. 9 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.

17. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok rodičovi zaniká uplynutím šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na príspevok a na príspevok rodičovi zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.“.

18. Nadpis § 8 znie:
„Odňatie a vrátenie príspevku a príspevku rodičovi“.

19. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok rodičovi vyplatil neprávom, je povinná ho vrátiť. Právo na vrátenie príspevku rodičovi vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku rodičovi.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

20. V § 8 ods. 6 sa za slová „vrátiť sumy príspevku“ vkladajú slová „a sumu príspevku rodičovi“.

21. V § 8 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.

22. V § 9 ods. 1 sa za slová „Konanie o príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“.

23. V § 9 ods. 2 sa slová „adresu pobytu oprávnenej osoby“ nahrádzajú slovami „adresu trvalého pobytu 6) alebo prechodného pobytu 6) oprávnenej osoby“.

24. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Žiadosť o príspevok rodičovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého pobytu 6) alebo prechodného pobytu 6) oprávnenej osoby, identifikačné údaje zamestnávateľa a dátum začatia vykonávania zárobkovej činnosti. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok rodičovi. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku rodičovi.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

25. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 15) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

26. V § 10 ods. 1 sa za slová „nároku na príspevok“ vkladajú slová „a nároku na príspevok rodičovi“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.

27. V § 10 ods. 2 sa za slovo „preukázať“ vkladá slovo „najmä“.

28. Nadpis § 11 znie:
„Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičovi“.

29. V § 11 ods. 1 sa za slová „na účely príspevku“ vkladajú slová „a príspevku rodičovi“, za slová „poskytovania príspevku“ sa vkladajú slová „a príspevku rodičovi“ a za slová „v § 9 ods. 2“ sa vkladajú slová „a 3“.

30. V § 11 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a príspevku rodičovi“.