§ 12a Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2010

§ 12a
Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2010
Postup podľa § 4 ods. 7 zákona účinného do 31. decembra 2010 sa v roku 2010 neuplatňuje.