KAPITOLA XIV – CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA

KAPITOLA XIV
– CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa lokalizácie procesu, vplyvu na celkový stav organizmu, prítomnosť sprievodných príznakov, pohotovosti na recidívy, prípadne na prechod do chronicity. Prihliada sa na sprievodné orgánové alebo systémové zmeny, infekčné komplikácie, vplyv na obmedzenie pohybu a pod.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Infekcie kože a podkožného väziva      


      (chronické pyodermie)


      


      a) ohraničené procesy alebo mierne        10 - 15


        rozšírené do okolia


      b) výrazné prejavy s vplyvom na celkový     30 - 40


        stav organizmu


      c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy       50 - 60


        odolávajúce liečbe so znížením


        celkovej výkonnosti organizmu


      d) formy s nepriaznivým priebehom        70 - 80


        (septické stavy)


      


  2.   Pľuzgierové - kožné ochorenia        


      (pemfigus, pemfigoid)


      


      a) ohraničené procesy alebo mierne        10 - 15


        rozšírené do okolia


      b) výrazné prejavy s vplyvom na celý       30 - 40


        organizmus


      c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy       50 - 60


        odolávajúce liečbe s podstatným


        znížením výkonnosti organizmu


      d) formy s nepriaznivým priebehom        70 - 80


        (septické stavy)


      


  3.   Dermatitis, ekzém a erytrodermia       


      


      a) ohraničené prejavy (predilekčné miesta),    5-15


        stabilizované formy, zriedkavé


        exacerbácie


      b) výrazné prejavy s častými exacerbáciami    25 - 35


        alebo generalizované stabilizované formy


      c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy       50 - 60


        odolávajúce liečbe so zníženou


        výkonnosťou organizmu


      d) formy trvalo aktívne, s nepriaznivým       70


        priebehom


      


  4.   Papuloskvamózne ochorenie (psoriáza,     


      parapsoriáza, lichen)


      


      a) ohraničené formy, intenzita procesu       5-15


        malá, zriedkavé exacerbácie alebo formy


        rozšírené, stabilizované, s dlhodobými


        remisiami


      b) výrazné prejavy, časté exacerbácie alebo   25 - 35


        generalizované formy s dlhodobými


        remisiami


      c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy       40 - 60


        odolávajúce liečbe s podstatným


        znížením výkonnosti organizmu


      d) formy s nepriaznivým priebehom alebo       70


        so závažným aktívnym kĺbovým postihnutím


      


  5.   Urtikária a erytém              


      


      a) urtikárie často recidivujúce           5


      b) angioedém, často recidivujúci,          5


        bez trvalých somatických následkov


      c) angioedém trvalého charakteru,        25 - 40


        so závažnými reziduálnymi následkami,


        obmedzujúcimi celkovú výkonnosť


        organizmu (pretrvávajúce lymfedémy,


        poruchy trofiky     s postihnutím


        pohyblivosti kĺbov)


      


  6.   Ochorenia kože a podkožného väziva spojené  


      so žiarením (chronické expozície, choroby


      z mechanických, termických, fyzikálnych


      vplyvov, choroby z radiácie)


      


      a) ohraničené procesy, mierne rozšírené,      15


        stabilizované formy, zriedkavé


        exacerbácie


      b) výrazné prejavy na exponovaných častiach   25 - 35


        tela alebo generalizované stabilizované


        formy, zriedkavé exacerbácie


      c) generalizované prejavy alebo formy      40 - 60


        s nepriaznivým priebehom a nepriaznivou


        lokalizáciou


      d) formy s nepriaznivým priebehom          70


        (napr. nekrotické zmeny)


      


  7.   Choroby kožných adnex (ochorenie nechtov,  


      alopécia, acne rosacea a pod.)


      


  7.1.   Postihnutie všetkých nechtov, s porušením    10 - 20


      nechtových platničiek


      


  7.2.   Alopécia bez ohľadu na etiológiu         10 - 20


      


  7.3.   Acne vulgaris ťažkého stupňa           10 - 20


      


  7.4.   Acne conglobata s celkovým vplyvom        40 - 60


      na organizmus (febrilné stavy, artralgie,


      tvorba fistúl, obmedzenie pohyblivosti)


      


  8.   Iné choroby kože a podkožného väziva        5


      (vitiligo, poruchy pigmentácie)


      


  9.   Zhubné nádory kože              


      


      a) po odstránení melanómu v štádiu Ia      20 - 30


        (T1 N0 M0)


      b) po odstránení zhubných nádorov        50 - 60


        v štádiách (T1-2 N0-2 M0)


      c) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80


        počas onkologickej liečby


      d) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      e) neliečiteľné formy                90