§ 77a-77b Nadpis zrušený od 31.10.2020

Nadpis zrušený od 31.10.2020
§ 77a
Zrušený od 31.10.2020

§ 77b
Zrušený od 31.10.2020

2) Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. ES L 166, 30.4.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009).
56aa) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.