§ 225e Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok

§ 225e
Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok
(1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, ak

a) exekučný titul bol zrušený,
b) exekučný titul sa nestal vykonateľným,
c) právo vymáhať pohľadávku je premlčané a účastník konania vzniesol námietku premlčania alebo právo na vymáhanie pohľadávky zaniklo,
d) pohľadávka bola uspokojená,
e) nemožno uplatniť ani jeden zo spôsobov vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona,
f) je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok pokračovať.
(2) Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.