§ 194 Zastavenie konania

§ 194
Zastavenie konania
(1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie zastaví, ak
a) účastník konania vzal žiadosť alebo podanie na začatie konania späť skôr, ako bolo o nich rozhodnuté, a ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania,
b) odpadol dôvod konania začatého z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
c) prebieha v tej istej veci konanie v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne,
d) v konaní o nároku na nemocenské a v konaní o nároku na úrazový príplatok pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva odpadol dôvod konania alebo
e) v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav veci sa podstatne nezmenil.

(2) Ak sa začalo konanie o povinnosti uhradiť preplatok na dávke, o povinnosti platiť poistné, o pokute a penále pred úmrtím účastníka konania, konanie sa dňom jeho úmrtia zastaví; rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva.
(3) Konanie sa zastaví, ak účastník konania neodstránil nedostatky podania podľa § 193 ods. 1 v lehote určenej organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne.
(4) Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa účastník konania v lehote určenej organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne nepodrobil vyšetreniu zdravotného stavu potrebného na rozhodnutie o nároku na dávku a nároku na výplatu dávky.