§ 18 Osobný rozsah garančného poistenia

§ 18
Osobný rozsah garančného poistenia
(1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu 38) a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu. 39a)
(2) Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu. 41a)
(3) Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec uvedený v odseku 1 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.
38) Zákonník práce.
39a) § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka.
41a) § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení zákona č. 348/2011 Z.z.