Zákon o štátnej službe (400/2009)

Posledná aktualizácia:
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.zákon o štátnej službe