Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (124/2006)

Posledná aktualizácia:
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.zákon o BOZP