Kontakt:

SLOVENSKĚ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Winterova 29, 021 29 Piešťany, Slovakia
+421 33 775 2811 Andrea Gondeková