Charakteristika spoločnosti

SÚC PSK je rozpočtovou organizáciou zriadenou Prešovským samosprávnym krajom. Organizácia vykonáva činnosti na plnenie úloh vyššieho územného celku - zaisťuje prehliadky, opravy a údržbu ciest a mostov, vykonáva letnú a zimnú údržbu ciest, zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest, zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom o pozemných komunikáciach