Aktuálne pozície

 1. Triedič na rampe v Bratislave - brigáda na leto za 4,50€/h
 2. Zamestnanec poštovej prepravy - oddelenie colno-deklaračné - Bratislava
 3. Poštový doručovateľ - Pošta Považská Bystrica 1
 4. Odpočtár meracích prístrojov - Pošta Púchov 1 - práca na dohodu
 5. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Bratislava
 6. Zásobovač - stredisko POSTservis Mail & Pack
 7. Skladník - stredisko POSTservis Mail & Pack
 8. Poštmajster - Pošta Borinka pri Bratislave
 9. Priehradkový zamestnanec - Pošta Jahodná pri Dunajskej Strede
 10. Poštový zamestnanec - TPP aj brigádne za 4,50€ /h brutto v Žabom majeri a Petržalke
 11. Pokladník v Slovenskej pošte - Bratislava (Bojnická a Kopčianska ul.) na trvalý PP
 12. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer Bratislava
 13. Zamestnanec back office na pošte Komárno 1
 14. Poštový doručovateľ
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Chorvátsky Grob
 16. Poštový doručovateľ - Pošta Chorvátsky Grob
 17. Operatívny zamestnanec - Trnava
 18. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 19. Triedič zásielok na odd.spracovania - TPP aj Dohoda (brigáda) za 4,50€
 20. Špecialista - odbor manažmentu nehnuteľností a špecifických činností
 21. Vodič - Bratislava s oprávnením C!
 22. Triedič na rampe v logistickom centre Slov.pošty - trvalý PP - Bratislava
 23. Vedúci pošty - Pošta Vlčany
 24. Balíkový doručovateľ - Bratislava
 25. Zamestnanec pošty na Medzinárodnom stredisku - TPP Bratislava
 26. Poštový doručovateľ - Pošta Bernolákovo
 27. Vedúci pošty Svätý Jur
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Vlčany
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.