Aktuálne pozície

 1. Priehradkový zamestnanec - Pošta Kvetoslavov
 2. Priehradkový zamestnanec - Pošta Liptovský Mikuláš 4
 3. Vedúci pošty Ružindol
 4. Zásobovač - stredisko POSTservis Mail & Pack
 5. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Bratislava
 6. Poštový doručovateľ pre Vajnory a Raču
 7. Poštový zamestnanec - TPP aj brigádne za 4,50€ /h brutto v Žabom majeri a Petržalke
 8. Triedič zásielok na odd.spracovania - TPP (možnosť poskytnutia ubytovania)
 9. Vedúci pošty
 10. Vodič - Bratislava s oprávnením C!
 11. Triedič na rampe v Bratislave - trvalý PP (možnosť poskytnutia ubytovania)
 12. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 13. Balíkový doručovateľ - Bratislava
 14. Poštový doručovateľ - Pošta Galanta 1
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Tešedíkovo
 16. Poštový doručovateľ - Pošta Most pri Bratislave
 17. Zamestnanec back office na pošte Trnava 2
 18. Pokladník v Slovenskej pošte - Bratislava (Bojnická a Kopčianska ul.) na trvalý PP
 19. Dispečer poštovej prepravy na trvalý pracovný pomer Bratislava
 20. Vedúci pošty - Pošta Ivanka pri Dunaji
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.