Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.
 1. Zamestnanec poštovej prepravy na hlavnej pošte - pošta Nitra 1
 2. Triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., s možnosťou ubytovania (pri žel. stanici Nové Mesto-BA)
 3. Priahradkový zamestnanec- retailový poradca,Pošta Bratislava 27, Nevädzová 6 - OC RETRO, 820 07 Bratislava
 4. Poštový doručovateľ - Pošta Nimnica
 5. Zamestnanec back office na pošte(triedič zásielok) na hlavnej pošte - Pošta Bratislava 3, Tomašiková 54, 830 00 Bratislava
 6. Poštový doručovateľ - Nitra
 7. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 8. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - voľné pracovné miesto - Žilina
 9. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 37 a Pošta Bratislava 5
 10. Poštový doručovateľ - retailový poradca na pošte Bratislava 214
 11. Poštový zamestnanec - oddelenie spracovania poštového platobného styku Bratislava - práca v kancelárii - denná práca - voľné pracovné miesta
 12. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 BA
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Lietavská Lúčka - voľné pracovné miesto
 14. Poštový doručovateľ- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 15. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte Bratislava 31, Vajnorská - POLUS City CENTER, 830 01 Bratislava
 16. Poštový doručovateľ - retailový poradca Pošta Bratislava 3, Tomašíkova 54, 830 00 Bratislava
 17. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca pošta Bratislava 53, pošta Bratislava 55, pošta Bratislava 57, pošta Bratislava 37
 18. Poštový doručovateľ - Pošta Lednické Rovne
 19. Triedič zásielok - Medzinárodné výmenné stredisko -balíkové oddelenie,Tomášikova 54, Bratislava ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 20. Pokladník - voľné pracovné miesto - Bratislava - práca v kancelárii - stredisko expresných a balíkových služieb
 21. Poštový zamestnanec - oddelenie regionálneho doručovania - Žilina
 22. Práca na dohodu - predspracovanie, triedenie a balenie tovaru a pod.
 23. Skladník (Bojnická 14, Bratislava)
 24. Triedič zásielok na vyclievacom oddelení, Bratislava Tomášikova 54 ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 25. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 26. Zamestnanec poštovej prepravy v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s. (Tomášikova 54-BA) s možnosťou ubytovania
 27. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca -pošta Bratislava 41
 28. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 29
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 30. Špecialista - odbor komunikácie - Bratislava
 31. Poštový zamestnanec na pošte Bratislava 42
 32. Priehradkový zamestnannec - retailový poradca - Pošta Bratislava 42
 33. Priehradkový zamestnanec- Pošta Nové Mesto nad Váhom 1
 34. Poštový doručovateľ- Pošta Nová Dubnica
 35. Triedič zásielok na dohodu, HSS BA-Tomášikova 54, Bratislava
 36. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 37. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Pošta Bratislava 49
 38. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 44
 39. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 4
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom