Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.
 1. Poštový doručovateľ - Pošta Nimnica
 2. Zamestnanec back office na pošte(triedič zásielok) na hlavnej pošte - Pošta Bratislava 3, Tomašiková 54, 830 00 Bratislava
 3. Poštový doručovateľ - Nitra
 4. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 5. Vodič - nad 3,5 tony - oddelenie dopravy Žilina - voľné pracovné miesto - Žilina
 6. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 37 a Pošta Bratislava 5
 7. Poštový doručovateľ - retailový poradca na pošte Bratislava 214
 8. Poštový zamestnanec - oddelenie spracovania poštového platobného styku Bratislava - práca v kancelárii - denná práca - voľné pracovné miesta
 9. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 BA
 10. Poštový doručovateľ - Pošta Lietavská Lúčka - voľné pracovné miesto
 11. Poštový doručovateľ- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 12. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte Bratislava 31, Vajnorská - POLUS City CENTER, 830 01 Bratislava
 13. Poštový doručovateľ - retailový poradca Pošta Bratislava 3, Tomašíkova 54, 830 00 Bratislava
 14. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca pošta Bratislava 53, pošta Bratislava 55, pošta Bratislava 57, pošta Bratislava 37
 15. Poštový doručovateľ - Pošta Lednické Rovne
 16. Triedič zásielok - Medzinárodné výmenné stredisko -balíkové oddelenie,Tomášikova 54, Bratislava ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 17. Pokladník - voľné pracovné miesto - Bratislava - práca v kancelárii - stredisko expresných a balíkových služieb
 18. Poštový zamestnanec - oddelenie regionálneho doručovania - Žilina
 19. Práca na dohodu - predspracovanie, triedenie a balenie tovaru a pod.
 20. Skladník (Bojnická 14, Bratislava)
 21. Triedič zásielok na vyclievacom oddelení, Bratislava Tomášikova 54 ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 22. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 23. Triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s. (Tomášikova 54-BA) s možnosťou ubytovania
 24. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca -pošta Bratislava 41
 25. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 29
 26. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 27. Špecialista - odbor komunikácie - Bratislava
 28. Poštový zamestnanec na pošte Bratislava 42
 29. Priehradkový zamestnannec - retailový poradca - Pošta Bratislava 42
 30. Priehradkový zamestnanec- Pošta Nové Mesto nad Váhom 1
 31. Poštový doručovateľ- Pošta Nová Dubnica
 32. Triedič zásielok na dohodu, HSS BA-Tomášikova 54, Bratislava
 33. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 34. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Pošta Bratislava 49
 35. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 44
 36. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 4
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom