Aktuálne pozície

 1. Hľadá sa poštový doručovateľ do Rovinky (25 hod/týždeň)
 2. Vodič - Bratislava (mesačný zárobok až 1065 EUR)
 3. Poštový doručovateľ - Pošta Dubnica nad Váhom 1
 4. Mechanik elektronických zariadení - Zvolen
 5. Prevádzkový zámočník - zvárač, Tomášikova 54,Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 6. Kontrólor poštových zásielok, vyclievacie oddelenie Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 7. Poštový zamestnanec - Bratislava, TPP aj brigádne za 4,50€/h brutto
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Ochodnica
 9. Zamestnanec Back Office
 10. Poštový doručovateľ do Bratislavy - možnosť výberu obvodu
 11. Poštový doručovateľ- Pošta Žilina 1
 12. Poštový doručovateľ -retailový poradca - Pošta Banská Bystrica 5
 13. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčín 1
 14. Triedič zásielok v Bratislave na trvalý pracovný pomer/ aj brigádne za 4,50€/h
 15. Domovník - ubytovacie zariadenie Terchová
 16. Vodič - Žilina
 17. Dispečer poštovej prepravy - na trvalý prac. pomer
 18. Hľadá sa poštový doručovateľ do Petržalky a Karlovky
 19. Poštový zamestnanec -colno-deklaračné oddelenie, Tomášikova 54, Bratislava
 20. Operatívny zamestnanec - manažérsky obvod pošty Bratislava V
 21. Odborný referent správy zákazníckych požiadaviek
 22. Samostatný referent správy zákazníckych požiadaviek
 23. Poštový doručovateľ Žilina 4 - Závodie
 24. Samostatný colný deklarant, colno-deklaračné oddelenie Bratislava, pri železničnej stanici Nové Mesto
 25. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA 12 v logistickom centre Slovenskej pošty a.s., Bratislava, Tomášikova 54
 26. Operatívny zamestanec pošty Ružomberok, Liptovský Mikuláš
 27. Vedúci pošty - Pošta Lehnice
 28. Poštový doručovateľ - Pošta Nemšová
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Trenčianska Teplá
 30. Poštový doručovateľ - Pošta Matúškovo
 31. Poštový doručovateľ- Pošta Rajecké Teplice- voľné pracovné miesto
 32. Poštový doručovateľ pošta Považská Bystrica 1
 33. Poštový doručovateľ Višňové pri Žiline
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.