Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ pre Petržalku
 2. Vedúci pošty - Pošta Slovenský Grob
 3. Vodič s oprávnením skupiny "C"
 4. Brigáda na leto za 5€/hod - doručovanie zásielok v lokalite BA V
 5. Zamestnanec poštovej prepravy s možnosťou zárobku do výšky 1.140€
 6. Triedič zásielok - Tomášikova 54 - s možnosťou zárobku do výšky 1.030€
 7. Poštový doručovateľ - Pošta Galanta 1
 8. Vodič nákladných automobilov
 9. Poštový doručovateľ pre Poštu Marianka
 10. Poštový doručovateľ pre Bratislavu
 11. Dispečer poštovej prepravy v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s.
 12. Brigáda na leto za 5€/hod - doručovanie zásielok v lokalite BA II
 13. Brigáda na leto za 5€/hod - doručovanie zásielok v lokalite BA III
 14. Samostatný referent centra podpory IT v Bratislave s možnosťou zárobku do výšky 1020€
 15. Poď k nám brigádovať ako Zamestnanec poštovej prepravy - 5€/hod + 1,98€/hod nočné príplatky!
 16. Zamestnanec poštovej prepravy v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 970€
 17. Priehradkový zamestnanec pre Bratislavu
 18. Poštový doručovateľ - pošta Hlohovec 3
 19. Vedúci pošty - Pošta Limbach
 20. Poštový doručovateľ - Pošta Liptovský Mikuláš 1
 21. Triedič v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 880€
 22. Poštový zamestnanec - Žabí majer - s možnosťou zárobku do výšky 910€
 23. Poštový doručovateľ Ružomberok 1
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.