Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, Bezpečnostnotechnické služby, Služby technika PO, Výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany, Poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí