Podmienky ochrany osobných údajov Plastic Omnium Auto Exteriors

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov podľa týchto Podmienok sú určené prevádzkovateľom – spoločnosťou:

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., so sídlom: Lozorno 995, 900 55 Lozorno, IČO: 35 792 108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22090/B

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

prostredníctvom našej zodpovednej osoby:

JUDr. Lenka Katríková
Stentors advokátska kancelária s.r.o.

so sídlom: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 2 3333 8888

alebo

priamo na nižšie uvedené kontaktné údaje:

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
so sídlom Lozorno 955, 900 55 Lozorno

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu a zabezpečil, aby bola riadnym spôsobom a včas zapojená do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov. Prevádzkovateľ podporuje zodpovednú osobu vo všetkých ohľadoch tak, aby mohla vykonávať svoje úlohy v zmysle GDPR a zároveň jej v tejto súvislosti nedávajú žiadne pokyny, ktoré by mohli narušiť riadny výkon jej funkcie. Zodpovedná osoba je pri výkone svojej funkcie viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť tých informácií, ku ktorým prišla do styku v súvislosti s výkonom jej funkcie.

3. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Oblasť Účel Právny základ Kategórie osobných údajov Oprávnený záujem
Nábor zamestnancov Uloženie do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca, vedenie záznamov súvisiacich s hľadaním práce a následné kontaktovanie v prípade ponuky práce, poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb spoločnostiam v rámci skupiny Plastic Omnium za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca, kontaktovanie predchádzajúceho zamestnávateľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (predzmluvné vzťahy)

v prípade uloženia do evidencie uchádzačov, sprístupnenia údajov tretím stranám, kontaktovania predchádzajúceho zamestnávateľa

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby
Bežné osobné údaje najmä meno, priezvisko, titul, bydlisko, pracovné skúsenosti a ďalšie informácie uvedené v životopise alebo ďalšej dokumentácii súvisiacej s hľadaním práce poskytnutej prevádzkovateľovi. Neaplikuje sa

4. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré patria do skupiny Plastic Omnium, osôb ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, ochranu majetku prevádzkovateľa, poskytovanie právneho poradenstva, prípadne iných zmluvných partnerov. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

5. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany. Uvedené neplatí v prípade, že prevádzkovateľovi na takýto prenos udelíte výslovný súhlas, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle GDPR.

6. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje, ktoré spracúvame uchovávame po dobu uvedenú v záznamoch o spracovateľskej činnosti.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

7. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

7.1 Právo na prístup k osobným údajom
7.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
7.3 Právo na vymazanie osobných údajov
7.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
7.5 Právo na prenosnosť osobných údajov
7.6 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
7.7 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

8. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Áno, osobné údaje môžeme získavať aj od ostatných členov skupiny Plastic Omnium v Európskej únii, prípadne od členov skupiny Plastic Omnium v tretích krajinách a tiež od personálnych agentúr.

10. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

11. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sa môžu príležitostne zmeniť. Všetky zmeny podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách v podmienkach o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní (týka sa aj informovania prostredníctvom e-mailu v obzvlášť závažných prípadoch).


Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018.