Charakteristika spoločnosti

nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby, poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti