Charakteristika spoločnosti

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je významnou kultúrno-osvetovou príspevkovou organizáciou so 63 ročnou tradíciou. Hlavným poslaním organizácie je udržiavať kultúrne dedičstvo, podporovať vzdelávanie a tvorivé záujmovo-umelecké a voľnočasové aktivity. Zameriava sa na organizovanie workshopov, tvorivých dielní, koncertov, klubových podujatí, seminárov, školení, prednášok, divadelných a umeleckých programov a výstav, festivalov, prehliadok, tvorivých súťaží a exkurzií. KrKS v Žiline poskytuje aj odborno - informačný servis a vykonáva publikačnú činnosť. Realizuje a je spoluorganizátorom významných medzinárodných, celoslovenských a regionálnych podujatí (Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, Medzinárodná Improliga, Cyrilometodské dni v Terchovej, krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti - Detský divadelný medveď, celoslovenské literárne súťaže pre deti i dospelých - O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, Detská rozprávková Žilina, celoslovenský workshop Tvorivosť a zručnosť v paličkovanej čipke, ...).