Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ewia bola založená v roku 2018. Akciová spoločnosť má 100-percentného akcionára – česko-slovenskú finančnú skupinu Wood & Company. Vznik spoločnosti ewia sa viaže na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi a prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Zároveň ponúka riešenia odpadového hospodárstva, pri ktorom sa odpad v podobe druhotnej suroviny, energie alebo tepla vracia späť na opätovné využitie a nekončí na skládke. Spoločnosť ewia má celoslovenskú pôsobnosť a do jej portfólia patria aj spoločnosti skupiny KOSIT.