Charakteristika spoločnosti

CLAUDIANUM n. o. je organizácia s lokálnym pôsobením. Od roku 2008 prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb pre dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu mentálneho a kombinovaného postihnutia – denné rehabilitačné stredisko. Klienti - prijímatelia sociálnej služby prichádzajú do zariadenia v pracovných dňoch, v čase medzi 8:00-16:00 (v rozsahu podľa vlastnej potreby a dohody so zariadením) žijú vo svojom prirodzenom, domácom prostredí, bývajú s rodinami alebo samostatne.
Poslaním RS CLAUDIANUM je podporiť človeka odkázaného na pomoc inej osoby v dosiahnutí čo najväčšej samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Činnosť organizácie stojí na jedinečnej hodnote a dôstojnosti každého človeka. Vychádzame predovšetkým z kresťanskej filozofie všeobecnej rovnosti, vzájomnej pomoci a zodpovednosti za život. (www.claudianum.sk)