Charakteristika spoločnosti

Štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ústredie PSVaR . Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ponuky práce: Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota

1 - 1 z 1