Charakteristika spoločnosti

Spracovanie odpadov z čistiarní odpadových vôd a iných druhov biologických odpadov, výroba bioplynu, výroba a dodávka elektrickej energie a tepla.