Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ARGUSS s. r. o. Bratislava, sa už od roku 1994 podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR. Spoločnosť sa profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou č. 365/2015 Z. z. MŽP SR. Naša spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Prevádzkujeme vlastné prevádzky, ktoré sú zamerané hlavne na recyklačné technológie umožňujúce materiálové alebo energetické zhodnotenie odpadov.

Zobraziť celú charakteristiku
V našej práci využívame environmentálny manažérsky systém podľa normy STN ISO 14001/EN ISO 14001:2004. Jeho zavedenie a uplatňovanie v našej spoločnosti bolo preukázané certifikačným auditom v dňoch 1.6. a 2.6. 2004. Aktuálny certifikát o uplatňovaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nám bol udelený pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov a skartácia, zber a preprava odpadov.

V našej práci využívame aj systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001:2008 pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov, zber a preprava odpadov.

V auguste 2013 sme absolvovali certifikačný audit na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007. Tento certifikát bol nahradený novším certifikátom podľa normy ISO 45001:2018.

Skryť celú charakteristiku