A cég rövid jellemzése

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Teljes jellemzés megjelenítése
Obecný úrad zabezpečuje najmä:

písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Teljes jellemzés elrejtése