Description of the company

Centrum výskumu a vývoja, s.r.o. vznikla odčlenením Divízie Strategického rozvoja (DSR) pôsobiacej ako výskumno-vývojové oddelenie od roku 2015 v spoločnosti ENVIRAL, a.s. Spoločnosť ENVIRAL a.s., je líder v produkcii biopalív 1. generácie na Slovensku a pripravuje sa na transformáciu vlastných výrobných priestorov na výrobu palív 2. generácie. V rámci oddelenia bola v kompetenciách pracovníkov hlavne výskumno-vývojová a poradenská činnosť v oblastiach efektívneho využívania energetických zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, a to nielen v oblasti biopalív, ale aj v oblastiach výroby bioplynu či elektrickej energie následne využiteľnej najmä v doprave. Pracovníci boli zapojení do viacerých národných aj európskych projektov, kde si cielene budovali reputáciu na základe dlhodobej a úspešnej spolupráce so slovenskými aj zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami.

Show full description
Centrum výskumu a vývoja, s.r.o. (CVaV)sa stalo poskytovateľom poradenskej činnosti a výskumno-vývojových aktivít pre ďalšie spoločnosti v rámci skupiny Envien Group (EG), pričom prebrala na seba časť aktivít pôvodne vykonávaných oddelením DSR. V súčasnosti má spoločnosť vybudovanú personálnu a prístrojovú infraštruktúru schopnú venovať sa širšiemu spektru oblastí výskumu a vývoja. Úspešnosť viacerých projektov v rámci DSR a zvyšujúce sa počty zadaní v novej spoločnosti potvrdili funkčnosť nastavenej spolupráce. Samostatne fungujúca spoločnosť má možnosť efektívnejšie oslovovať pri spolupráci spoločnosti mimo spoločnosti ENVIRAL, prípadne Envien Group. Členovia vedeckých tímov sa chcú naďalej venovať začatým spoluprácam, no taktiež vytvárať priestor a nadväzovať spolupráce s ďalšími či už slovenskými alebo zahraničnými spoločnosťami a poskytovať im služby.

Hide full description