Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.
 1. Priahradkový zamestnanec- retailový poradca,Pošta Bratislava 27, Nevädzová 6 - OC RETRO, 820 07 Bratislava
 2. Vodič - Bratislava (získanie kvalifikačnej karty, tachografovej karty vodiča a preukázanie psychickej spôsobilosti na vedenie MV hradí zamestnávateľ)
 3. Poštmajster - Pošta Plavecké Podhradie
 4. Špecialista obchodu a marketingu (Banská Bystrica)
 5. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Bratislava
 6. Zamestnanec back office - Pošta Bratislava 1, nám. SNP 34
 7. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 1
 8. Triedič zásielok na dohodu, Tomášikova 54 Bratislava
 9. Triedič zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty, a.s., Bratislava, s možnosťou ubytovania
 10. Priehradkový zamestnanec - Pošta Štúrovo 1
 11. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca Pošta Bratislava 49
 12. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 44
 13. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Pošta Bratislava 4
 14. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužna
 15. Triedič zásielok na vyclievacom oddelení, Bratislava Tomášikova 54 ( pri železničnej stanici Bratislava Nové Mesto)
 16. Priehradkový zamestnanec - finančných služieb
 17. Poštový doručovateľ - retailový poradca na pošte Bratislava 214
 18. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja BA-12 - Tomášikova 54 BA
 19. Zamestnanec poštovej prepravy na výber poštových schránok v Bratislave
 20. Poštový zamestnanec - oddelenie spracovania poštového platobného styku Bratislava - práca v kancelárii - nočná aj denná práca
 21. Poštový doručovateľ Ilava
 22. Vedúci pošty - Pošta Veľké Úľany
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Nimnica
 24. Poštový doručovateľ - Pošta Šenkvice
 25. Poštový doručovateľ - Pošta Pezinok 1
 26. Priehradkový zamestnanec na pošte Bratislava 216, Ivanská cesta 16 - AVION, 820 16 Bratislava
 27. Poštový doručovateľ- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
 28. Poštový doručovateľ - retailový poradca Pošta Bratislava 3, Tomašíkova 54, 830 00 Bratislava
 29. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 30. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 42
 31. Triedič zásielok na MVS, balíkové oddlenie - Tomášikova 54, Bratislava
 32. Brigáda - doručovanie poštových zásielok - Pošta Bratislava 1
 33. Poštový doručovateľ na pošte Holíč
 34. Práca na dohodu - predspracovanie, triedenie a balenie tovaru a pod.
 35. Práca na dohodu - MVS, vyclievacie oddelenie Banská Bystrica
 36. Brigáda - Poštový doručovateľ v obci Most pri Bratislave
 37. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca - Bratislava 55
 38. Priehradkový zamestnanec - Pošta Šenkvice
 39. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca na pošte Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.

Ponuky spoločnosti e-mailom