Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profesia, spol. s r.o. pre služby poskytované na internetovej stránke www.profesia.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861,  zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:  22949/B (ďalej len „Profesia "), je prevádzkovateľom internetovej stránky  www.profesia.sk (ďalej len „Internetová stránka") a poskytovateľom služieb na  Internetovej stránke.

1.2 Profesia vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú  práva a povinnosti Profesia a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Profesia .  VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s Profesia a  sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

1.3 Činnosťou Profesia nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č.  5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení.

1.4 Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi  Profesia a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

(a) Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať  služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť  vhodného zamestnanca.

(b) Záujemca o prácu je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované  na Internetovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

(c) Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára medzi Profesia a Klientom, upravuje  podmienky využívania služieb poskytovaných Profesia.

(d) Databáza životopisov Profesia je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.

(e) Služby predstavujú produkty, ktoré Profesia poskytuje Klientom a Záujemcom o  prácu predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky.

(f) Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Profesia poskytuje svojim Klientom.

(g) Pracovná ponuka je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom  vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby  poskytovanej na Internetovej stránke. Pre zverejnenie krátkodobej brigády  obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej  ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.

(h) Dohoda o spracúvaní osobných údajov je súčasťou týchto VOP a upravuje  podmienky spracúvania osobných údajov pri využívaní HR nástroja MARK, ktorý  je dostupný pre každého Klienta.

(i) Návštevník Webovej stránky je fyzickou sobou, ktorá používa Internetovú  stránku. Za Návštevníka sa považujú aj Klienti aj Záujemcovia o prácu.

(j) Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný  telefón atď.) Návštevníka počas používania Internetovej stránky. Profesia pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti  nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale  namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom  zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení  Návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé  cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.

(k) Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.  apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane  osobných údajov.

(l) Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Služby poskytované Záujemcom o prácu

2.1 Služby, ktoré Profesia poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri  vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Internetovej stránky. Pre využívanie  niektorých Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje registrácia na  Internetovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením vlastného prihlasovacieho  e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju  registráciu zaslaním e-mailovej správy Profesia s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju  registráciu.

2.2 Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom  Internetovej stránky:

(a) Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o  prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Internetovej  stránke; táto Služba je dostupná aj nezaregistrovaným Záujemcom o prácu na  Internetovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o prácu, preto  Profesia si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi  agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Internetovej stránky  obmedziť.

(b) Vytvoriť si na Internetovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk zverejnených na Internetovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích  kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na  ním uvedenú e-mailovú adresu.

(c) Uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Profesia, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej  stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu  Profesia . Profesia si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so  zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Profesia si ďalej  vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy  životopisov Profesia Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre  vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Profesia obsahuje  irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej  príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o  tomto rozhodnutí Profesia informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný  Životopis týka. Pre využívanie tejto Služby sa vyžaduje registrácia Záujemcu o  prácu na Internetovej stránke.

(d) Zúčastniť sa na diskusiách prebiehajúcich na diskusnom fóre prevádzkovanom  na Internetovej stránke Profesia .

(e) Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené  na Internetovej stránke.

(f) Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred  neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u Klienta Profesia.

3. Služby poskytované Klientom

3.1. Medzi služby poskytované Klientom patrí tzv. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient  je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej  stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel.

(a) Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka  musí obsahovať aspoň minimálne Profesia stanovené kritériá na Webovej  stránke.

(b) Profesia si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade  so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na  Internetovej stránke (formálna úprava).

(c) Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie  zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Profesia zverejneného na Internetovej stránke.

(d) Profesia si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú  ponuku alebo pracovnú ponuku:

1) ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými  normami alebo dobrými mravmi,

2) v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do  zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného  alebo iného poplatku,

3) prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre  pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),

4) ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z  iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Internetovej stránke, 5) s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o  produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,

6) ktorá môže poškodiť dobré meno Profesia alebo tretej osoby,

7) erotického charakteru, resp. takú Pracovnú ponuku, ktorá vzbudzujú  podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,

8) duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Internetovej stránke,

9) ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel  marketing) alebo podomového predaja,

10) ktorá nedodržuje zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá spočíva v zákaze  diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy,  príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho  pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia  kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

3.2 Prístup do databázy Životopisov Profesia. Profesia umožňuje Klientom chránený  prístup do Databázy životopisov Profesia . V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade  nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Profesia existuje riziko zneužívania údajov  Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov Profesia , je Profesia oprávnený  týmto Klientom prístup do Databázy životopisov Profesia obmedziť alebo odmietnuť.  Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Profesia o Záujemcoch o prácu  využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

3.3 Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránky tzv. branding. Viac  informácií: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#image

3.4 Zverejnenie reklamných bannerov.Viac informácií: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#advertisement

3.5 Analytické služby. Viac informácií: https://www.profesia.sk/cennik-sluzieb#analytics

3.6 Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk o voľných  pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).

3.7 HR aplikácia Mark. Mark je intuitívny HR nástroj, pomocou ktorého Klient má možnosť  realizovať výberov proces nových zamestnancov. Viac informácií: https://www.profesia.sk/mark/

3.8 Ďalšie Služby podľa platného Cenníka.

4. Ochrana Osobných údajov

4.1. Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri  poskytnutí služby Zverejnenie Pracovnej ponuky.

(a) Medzi Služby poskytované Profesia patrí možnosť zverejniť Pracovnú ponuku  alebo Krátkodobú brigádu na Webovej stránke. Pracovné ponuky a Krátkodobé  brigády zverejňujú Klienti. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať (odpovedať)  na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke.  Profesia archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky  zverejnené na Internetovej stránke.

(b) Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované  Profesia obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné  údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej  osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na  Pracovnú ponuku vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne  dáva svoj súhlas, ako právny základ, na spracovanie svojich Osobných údajov  Profesia .

(c) Účelom spracúvania Osobných údajov pre Profesia je poskytnutie pomoci  dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.  Profesia za týmto účelom archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na  pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie  (poskytnutie) Klientovi, ktorý Pracovnú ponuku na Internetovej stránke  zverejnil.

(d) Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesia na dobu určitú po dobu  3 rokov. Po období 3 rokov sú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané  výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má  možnosť na Internetovej stránke pracovať so svojimi odpoveďami na Pracovné  ponuky (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.). Obdobie tri roky, sa  považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce  sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu. Trojročné obdobie bolo  určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika. Tento súhlas  na spracúvanie osobných údajov je Záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek  odvolať aj počas vyššie uvedeného trojročného obdobia odvolať.

(e) Odpoveď na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku zahŕňa:  minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté  vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania).  Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. na pracovnú ponuku je na výlučnom  rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Profesia uvedenie ďalších údajov  nepožaduje. Profesia v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu  uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej  v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

(f) Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi svoj  životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže  Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do  ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov daného Klienta.  Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Klienta je na výlučnom  a dobrovoľnom rozhodnutí Záujemcu o prácu. Profesia umožňuje Záujemcovi o  prácu, aby Klientovi, ktorý predmetnú Pracovnú ponuku zverejnil, poskytol  súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „ V zmysle Zákona  č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (názov  Klienta) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s  hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti  prostredníctvom internetovej stránky www. profesia.sk v rámci počítačovej siete  internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného  zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude  dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek  odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Tento súhlas na  spracúvanie osobných údajov je na základe žiadosti Klienta editovateľné;  editovanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo  strany Profesia .

(g) Klient vyhlasuje, že bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu je  oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe iného vhodného právneho  základu podľa Nariadenia (napríklad: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Záujemca o prácu, alebo aby sa na základe  žiadosti Záujemcu o prácu vykonal opatrenia pred uzatvorením zmluvy) a za  účelom nájsť vhodného zamestnanca, pričom Klient je oprávnený sám rozhodnúť  o právnom základe spracúvania osobných údajov. Toto rozhodnutie (žiadosť  Klienta) je Profesia povinná rešpektovať a poskytnúť Klientovi vhodné  podmienky na Internetovej stránke pre zmenu právneho základu pre Klienta.

(h) V záujme zachovania právnej istoty, Klient vyhlasuje, že akceptuje skutočnosť, že  Profesia nezískava osobné údaje na základe poverenie od Klienta. Profesia získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného  súhlasu Záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky Profesia aj Klient  majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po  získaní osobných údajov konajú voči Záujemcovi o prácu samostatne a vo  vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej  osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého  prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

(i) Klienta sa zaväzuje, že osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej  stránky bude využívať iba pre účel „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné  údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať  pre iný účel. Klient po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia  plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe. Na základe žiadosti  Klienta Profesia poskytne Klientovi vhodný priestor na Internetovej stránke pre  zverejnenie informácií podľa čl. 14 Nariadenia.

4.2 Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri  poskytnutí služby Prístup do databázy Životopisov.

(a) Medzi Služby poskytované na Internetovej stránke patrí možnosť Záujemcu o  prácu vytvoriť si Životopis a sprístupniť ho prostredníctvom Internetovej stránky  v Databáze životopisov Klientom spoločnosti Profesia .

(b) Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa  Nariadenia považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť  spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením  Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne  dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia na spracovanie svojich Osobných údajov.

(c) Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako  Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia na základe

súhlasu dotknutej osoby a v záujme realizovania vyššie uvedeného účelu je  oprávnený osobné údaje uvedené v Životopise poskytnúť svojim Klientom. (d) Osobné údaje uvedené v Životopise sa poskytujú Klientom v rámci počítačovej  siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo  dňa udelenia súhlasu Záujemcu o prácu na spracovanie osobných údajov Profesia . Po ukončení vyššie uvedenej doby budú osobné údaje uvedené v Životopise  neprístupné a uchované v Databáze Životopisov Profesia pre prípad ich  opätovného sprístupnenia Dotknutou osobou.

(e) Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu  do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.profesia.sk budú  údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané  výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie životopisu je na základe rozhodnutia  Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej  žiadosti Dotknutej osoby je Profesia povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

(f) Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný  údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej  oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá  prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely  štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom  rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia . uvedenie ďalších  údajov nepožaduje. Profesia v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu  uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej  v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

(g) Klient si berie na vedomie, že Profesia nezískava osobné údaje na základe  poverenie Klienta. Profesia získava osobné údaje a ich následne poskytuje  Klientovi na základe výslovného súhlasu Záujemcu o prácu.

(h) Pri poskytovaní služieb spoločnosť Profesia aj Klient majú postavenie  samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, konajú voči dotknutej osobe  samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu  ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia u každého  prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

(i) Účelom spracúvania osobných údajov pre Klienta je „Nájsť vhodného  zamestnanca“. Klient osobné údaje získané od Profesia nie je oprávnený využívať  pre iný účel.

(j) Klient po získaní osobných údajov je povinný vlastnými komunikačnými  prostriedkami podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči  dotknutej osobe.

4.3 Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri  využívaní služby HR nástroj MARK.

(a) HR nástroj MARK pomáha Klientom pri výberovom procese nových  zamestnancov, ktorý je nerealizovateľný bez spracúvania osobných údajov  svojich uchádzačov o zamestnanie. Klient spracúva osobné údaje svojich  uchádzačov o zamestnanie ako prevádzkovateľ osobných údajov a to bez ohľadu  na skutočnosť, či osobné údaje uchádzačov o zamestnanie mu boli poskytnuté  prostredníctvom Internetovej stránky prevádzkovanou Profesia alebo osobné  údaje uchádzačov o zamestnanie Klienta boli získané priamo od uchádzača o  zamestnanie, v prípadne od inej tretej osoby.

(b) Pri využívaní HR nástroja MARK Profesia spracúva osobné údaje uchádzačov o  zamestnanie ako Sprostredkovateľ v mene Klienta. Základom spracúvania  osobných údajov Profesia je dohoda o spracúvaní osobných údajov, ktorá sa  uzatvára s každým Klientom.

(c) Profesia ako sprostredkovateľ koná podľa pokynov Klienta ako prevádzkovateľa  osobných údajov. Všetky pokyny Klienta sa realizujú online pomocou HR nástroja  MARK. Klient pri využívaní HR nástroja MARK získava absolútnu kontrolu nad  osobnými údajmi svojich uchádzačov o zamestnanie.

(d) Klienta prijatím týchto VOP uzatvára aj dohodu o spracúvaní osobných údajov v  znení, ako je to nižšie uvedené, ibaže sa Klient a Profesia v rozsahu samostatnej  zmluvy dohodnú inak.

(e) Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára podľa Nariadenia Európskeho  parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica 95/46/ES. Táto Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa  uzatvára medzi Klientom a Profesia .

(f) Predmetom Dohody o spracúvaní osobných údajov je úprava práv a povinností  medzi Klientom ako prevádzkovateľom osobných údajov a Profesia ako  sprostredkovateľom osobných údajov pri používaní HR nástroja MARK, kde  Klient poveruje Profesia , aby spracúvala osobné údaje uchádzačov o zamestnanie  Klienta v rozsahu určenom v tejto Dohode o spracúvaní osobných údajov.

(g) Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností Klienta ako  budúceho zamestnávateľa, pri realizovaní výberového procesu, voči svojim  uchádzačom o zamestnanie.

(h) Dotknutými osobami pre účely tejto Dohody o spracúvaní osobných údajov sú  uchádzači o zamestnanie Klienta.

(i) Predmetom spracovávania sú osobné údaje, ktoré ovládané Klientom a svojim  rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania, najmä osobné údaje v  rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, informácie týkajúce sa  vzdelania a pracovných skúseností uchádzačov o zamestnanie Klienta.

(j) Klient vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú,  technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť  bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

(k) Klienta je oprávnený od Profesia kedykoľvek počas trvania platnosti a po  skončení Dohody o spracúvaní osobných údajov žiadať vykonanie: opráv,  likvidovanie, zablokovanie, vydanie, anonymizovanie osobných údajov, ktoré sa  spracovávajú na základe tejto dohody.

(l) Za získania a posúdenie prípustnosti získavania osobných údajov je zodpovedný  výlučne Klient.

(m) Pri spracúvaní osobných údajov je Profesia povinná dodržiavať všeobecne  záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Profesia spracuje osobné  údaje získané a ovládané Klientom výlučne vo forme stanovenej v týchto VOP a  Dohody o spracúvaní osobných údajov a prípadne podľa jednotlivých  zdokumentovaných pokynov Klienta. Profesia musí bezodkladne informovať  Klienta, pokiaľ je podľa jeho názoru niektorý pokyn v rozpore so všeobecne  záväzným právnym predpisom. Profesia je oprávnená prerušiť realizáciu  príslušného pokynu dovtedy, kým ho nepotvrdí alebo nezmení osoba Klienta  oprávnená na vydávanie pokynov.

(n) Profesia je oprávnená v informačnom systéme vytvorenom pre účely spolupráce  vykonávať s osobnými údajmi nasledovné operácie: zhromažďovať,  zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, uchovávať, likvidovať,  prenášať, poskytovať.

(o) Profesia je povinná zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli  viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúc zo  zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP.

(p) Profesia je povinná prijímať primerané technické a organizačné opatrenia pre  zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Profesia je povinná najmä:  zabrániť nepovoleným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov, zabrániť tomu, aby mohli nepovolené osoby využívať zariadenia na  spracúvanie osobných údajov, zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie  informačného systému na spracúvanie osobných údajov mali výhradne prístup  len k údajom, ktoré tvoria základ ich oprávnenia, zabezpečiť, aby počas  elektronického prenosu alebo prepravy osobných údajov alebo ich ukladania na  dátové nosiče nebolo možné osobné údaje neoprávneným spôsobom čítať,  kopírovať, pozmeňovať, likvidovať, zabezpečiť, aby bolo možné, zistiť alebo  skontrolovať, kto zadal, pozmenil alebo odstránil osobné údaje z informačného  systému, zabezpečiť, aby boli osobné údaje chránené pred náhodným zničením  alebo stratou. Profesia je ďalej povinná poučiť všetky osoby oprávnené spracúvať  osobné údaje o zásadách a zákonných podmienkach spracúvania osobných  údajov.

(q) Profesia na základe zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP spracováva osobné  údaje vo vlastných priestoroch, na vlastných výpočtových prostriedkoch  a vlastnými oprávnenými osobami, ak nie je s Klientom dohodnuté inak, (najmä  ak ich bude spracúvať prostredníctvom subdodávateľa). Osobné údaje poskytuje  Klient Profesia v elektronickej podobe alebo ich získava prostredníctvom  Internetovej stránky. Klient a Profesia sa dohodli že Profesia je oprávnená  spracúvanie osobných údajov vykonať aj prostredníctvom subdodávateľov a je oprávnená zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa. Subdodávateľ spracúva osobné  údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť Profesia . Na účely týchto VOP  subdodávateľmi Profesia sú: Google Ireland Limited, služba Google Cloud  Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na  internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/ ; Hotjar Limited, C  65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ  1000, Malta; Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San  Francisco, California 94107, USA, uzatvorená zmluva v súlade s rozhodnutím  Európskej komisie z 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre  prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa  smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie  rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C311/18).  Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France; LMC s.r.o., se sídlom  Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 82484; LMC Poland Sp. z o.o., so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00- 032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie  Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP  5252920122, REGON: 522873400. Spracovanie osobných údajov sa okrem vyššie  uvedenej výnimky uskutočňuje výlučne v oblasti Slovenskej republiky,  v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody  o európskom hospodárskom priestore.

(r) Profesia je oprávnená v čo najväčšej miere pomáhať a poskytovať súčinnosť  Klientovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho  povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.

(s) Profesia pomáha Klientovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 32 až 36 Nariadenia s  prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Profesia .

(t) Profesia poskytne Klientovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia  povinností stanovených všeobecne záväznými predpismi.

(u) Profesia je povinná po ukončení skončení spracúvania osobných údajov bez  výslovného súhlasu prevádzkovateľa ich anonymizovať. Anonymizované osobné  údaje môžu byť ďalej využívané výlučne na štatistické účely.

(v) Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom informačného systému Profesia : HR  nástroj MARK.

(w) Profesia sa zaväzuje a vyhlasuje, že informačný systém HR nástroj MARK je  účinný proti neoprávnenému prístupu, zmenám, zničeniu alebo strate,  nepovolenému prenosu, inému nepovolenému spracovaniu a inému zneužitiu  osobných údajov.

(x) Profesia sa zaväzuje, že pri spracovávaní osobných údajov Klienta zachová  mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch.

(y) Profesia je povinná svojich pracovníkov poverených realizáciou prác oboznámiť  s rozhodujúcimi ustanoveniami o utajení osobných údajov a písomne ich zaviazať  k mlčanlivosti o spracovávaných osobných údajoch.

(z) Povinnosť mlčanlivosti ohľadne osobných údajov trvá aj po skončení spolupráce. (aa) Dohoda o spracúvaní osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť spolu s VOP  (vyjadrením súhlasu Klienta) a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní zmluvného  vzťahu s Klientom.

(bb) Profesia odo dňa vzniku zmluvného vzťahu je oprávnená na spracúvanie  osobných údajov dotknutých osôb.

(cc) Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov  Profesia: [email protected] .

5. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

5.1 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Internetovej  stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára.  Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je  chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť  prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

5.2 Služby Profesia sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe  písomnej (list, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

5.3 Klient zadaním objednávky Profesia vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich  osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si  toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Profesia objednal.

5.4 Objednávka musí obsahovať minimálne:

(a) Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,

(b) Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,

(c) IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,

(d) Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),

(e) Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.

5.5 Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Internetovej stránky alebo listovou  zásielkou alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Profesia .  Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa  potvrdenia objednávky Profesia .

5.6 Profesia potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe  vzájomného súhlasu zmluvných strán. Profesia je oprávnená zmenu objednávky  podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

5.7 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti  ukončiť:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán,

(b) odstúpením od Zmluvy Profesia , ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP, pričom za  porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

1) zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami článku 3.  VOP,

2) využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom na iný účel ako na  vyhľadávanie vhodného zamestnanca,

3) využívanie Služieb poskytovaných na Internetovej stránke na hromadné  rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich  informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich  informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,  etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno  Profesia alebo iných fyzických a právnických osôb,

4) Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými  mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany  používateľov Internetovej stránky, môže byť podľa odôvodneného názoru  Profesia poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň  kvality poskytovaných Služieb.

5) využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov  alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie  alebo zbieranie obsahu Internetovej stránky) pri používaní služieb Profesia alebo Internetovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú  poskytované Profesia.

5.8 Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej  adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

5.9 Ak bez zavinenia Profesia zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom,  Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby  Profesia nezodpovedá.

6. Cena Služieb a platobné podmienky

6.1 Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Internetovej stránke v  deň objednania Služby.

6.2 Faktúra (daňový doklad) je Profesia zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb  Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie  Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve  nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je Profesia oprávnená objednanú  Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Profesia vopred informuje Klienta.

6.3 Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Profesia bezhotovostným prevodom  na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

6.4 V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Profesia oprávnená účtovať úroky z  omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený  dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V  prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Profesia oprávnená predmetnú pohľadávku  poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Profesia . Náklady  na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Profesia .

6.5 Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na  vznik pohľadávky Profesia voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Profesia a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

6.6 Profesia vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade  vyššie ako 0,50 EUR.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1 Profesia nie je zodpovedná za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na  Internetovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný  výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie  akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Internetovej stránke zodpovedá  výlučne Klient. Profesia nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na  Internetovej stránke.

7.2 Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Profesia alebo Reakcie  pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené  alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient  v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie  na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Profesia je predmetom autorského práva  Profesia a je chránená podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších  predpisov. Profesia nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v  Databáze životopisov Profesia .

7.3 Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Profesia z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích  osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a  Profesia v celom rozsahu odškodniť.

7.4 Profesia nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej  pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

7.5 Profesia negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani  trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

7.6 Profesia nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť  používaním Internetovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát. 7.7 Ak Zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Profesia ,  Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby  Profesia nezodpovedá.

7.8 V prípade omeškania Klienta Profesia je oprávnená dočasne pozastaviť ďalšie  poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Profesia Klientovi nevznikne nárok na  náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto  pozastavenia využívať. Nárok Profesia na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7.9Profesia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a  hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích  strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

7.10Profesia zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú s jej technickým a softvérovým zariadením, v súvislosti s uzavretou zmluvou podľa týchto VOP, maximálne do výšky, ktorá zodpovedá sume uhradenej Klientom za predmetnú službu podľa uzatvorenej zmluvy za obdobie predchádzajúce vzniku nároku na náhradu škody.

8. Reklamačný poriadok

8.1 Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Internetovej  stránke Profesia v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Profesia sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako  6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Profesia nie je, ak  Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť internet  alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Profesia nezodpovedá.

8.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil  alebo mohol zistiť.

8.3 Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Profesia , e mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená  Profesia. Profesia sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo  dňa je prevzatia.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi  predpismi SR.

9.2 Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti  možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

9.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023.