Riaditeľ Centra sociálnych služieb Orava, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Medvedzie 136, 027 44, Tvrdošín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01. 10. 2022, príp. dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiacPlat bude stanovený v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis činnosti pracovného miesta:

• komplexné riadenie, kontrola a zodpovednosť za výkon činnosti zariadenia,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom zvereným zariadeniu do správy

Zamestnanecké výhody, benefity

• Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANOM VÝBEROVOM KONANÍ OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 08.07.2022

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
1 mesiac – do 08. 08. 2022

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:

a) plnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu
b) doručenie požadovaných dokumentov v termíne podania:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• predloženie projektu so zameraním na rozvoj komunitných sociálnych služieb s ohľadom na ich kvalitu, dostupnosť, finančnú udržateľnosť a bezpečnosť - (predkladá v písomnej forme spravidla 4 – 6 normostrán) , v štruktúre podľa smernice č. 137/2021 o postupe pri realizácií výberových konaní na funkciu štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke: www.zilinskazupa.sk>oznamy>dokumenty>smernice>,
schválené v roku 2021
• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Spôsob podania žiadosti :
• poštou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina

• alebo – osobne priamo do podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina

Pri podaní poštou (prípadne osobne do podateľni Úradu ŽSK) je potrebné napísať na obálku: Neotvárať! Výberové konanie: riaditeľ CSS ORAVA Tvrdošín

Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke: najneskôr do 08. 08. 2022

• alebo: formou elektronickej schránky - podľa zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon e- Governmente“)

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: ústne a písomne

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a zároveň v požadovanom termíne predložia žiadosť o zaradenie na osobný pohovor spolu s ostatnými dokumentami.
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktná osoba: Jana Beláková t. č. 041/5032 420
email: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

zameranie na odbor sociálny, ekonomický, právny, manažérsky

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

minimálne 3 ročná prax v odbore a minimálne 3 ročná prax v riadení

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa
Študijný odbor: sociálny, ekonomický, právny alebo manažérsky odbor
Prax:
• Minimálne 3 ročná prax v odbore
• Minimálne 3 ročná prax v riadení
Vodičský preukaz: B
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť viesť ľudí, komunikovať so zástupcami štátnej správy a samosprávy, schopnosť koncepčného riešenia problémov, strategického a analytického myslenia, schopnosť tímovej práce, komunikatívnosť, lojálnosť, flexibilita, zdravotná spôsobilosť na uvedený výkon práce

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
• Odbornosť
- znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzne právne predpisy (napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...)
• Manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie
• Znalosť štátneho jazyka na veľmi dobrej úrovni
• Znalosť cudzieho jazyka – vítaná
• Aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov
ID: 4375758  Dátum zverejnenia: 8.7.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac