Poradíme Vám?

Riaditeľ školy: Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Žilinský samosprávny kraj

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacPlatové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (cca od 1300,-€)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy.

Zamestnanecké výhody, benefity

služobný telefón

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi (viď. nižšie "Zoznam požadovaných dokladov") v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 05.12.2021 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

5.12.2021 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

študijný odbor požadovaný pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, absolvovanie I. atestácie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
• absolvovanie prvej atestácie,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
• ovládanie štátneho jazyka,
• ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
• znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
• riadiace schopnosti a skúsenosti,
• ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, do doby preukázania sa odpisom z registra trestov
• prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• „Návrh koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele koncepcie rozvoja školy,
f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
i) záver.
Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov
ID: 4207212  Dátum zverejnenia: 19.11.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac