NASTÚPTE U NÁS A VYPRACUJTE SA

ABSOLVENTSKÝ PROGRAM ZSSK

Program je určený čerstvým absolventom, ktorí nastupujú do svojej prvej práce po skončení školy, spravidla do dvoch rokov od jej ukončenia. V ZSSK sa týka dvoch rôznych kategórií zamestnancov a to konkrétne:
4001 Absolvent – robotnícka profesia
2001 Absolvent – technicko-hospodársky zamestnanec

CIELE ABSOLVENTSKÉHO PROGRAMU

 • aktívna príprava na budúcu pracovnú pozíciu
 • lepšia orientácia a následná stabilizácia v pracovnom prostredí
 • včlenenie absolventa do existujúcich štruktúr ZSSK, jeho vyprofilovanie a identifikácia s podnikovou kultúrou a firemnými hodnotami
 • zabezpečenie odborného rastu absolventa, ako aj aktívne vstupovanie do procesov jeho prípravy a adaptácie

ČO ZÍSKATE?

 • pracovné návyky
 • praktické skúsenosti pod odborným vedením
 • oboznámite sa s organizačnou štruktúrou a so stratégiou spoločnosti, ako aj s internými dokumentmi, činnosťou a prostredím, v ktorom budete pracovať

CHCETE SA ZAPOJIŤ?

Zoznam obsadzovaných pozícii do absolventského programu, ich bližší popis, ako aj ďalšie informácie je možné získať v konkrétnych inzerátoch, ktoré zverejňujeme na pozíciu: Absolvent

PODMIENKY PROGRAMU

 • Absolventov prijímame v závislosti od požiadaviek odborných úsekov ZSSK.
 • Podmienkou je úspešné absolvovanie výberového konania na zverejnenú absolventskú pozíciu a splnenie spôsobilostí pre profesiu, na ktorú sa pripravujete, resp. budete pripravovať (zdravotná, psychická, odborná spôsobilosť, atď.)
 • Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní minimálne 3 mesiace a maximálne 1 rok s 3-mesačnou skúšobnou lehotou.
 • Po uplynutí tejto doby a po obojstrannej spokojnosti absolventa a zamestnávateľa bude absolvent preradený na profesiu, na ktorú sa pripravoval za zamestnanca, ktorý odchádza do starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Status pracovnej zmluvy sa tým zmení na dobu neurčitú.
 • Každý z absolventov získa vedúceho absolventského programu, ktorý Vám počas prvého roka pomôže s pracovnými úlohami a na ktorého sa budeš môcť vždy obrátiť.