Riaditeľ

Základná umelecká škola Modra

Miesto práce
Modra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-11-16

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
445

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet )

Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1, § 11 a § 39 podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady k prihláške:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. Atestáciou,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 209/2019 Z.z.,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca,
- vypracovaný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konaniav súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.

Miesto podania prihlášky do výberového konania:

- poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra.
- osobne do podateľne Mestského úradu Modra na adresu: Štúrova 59, 900 01 Modra.

Dátum podania žiadosti:
- do 13.10.2020 do 14:00 hod.

Povinné označenie obálky:
- „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Štúrova 54 – NEOTVÁRAŤ.“

Výberové konanie:
- Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením).

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Štúrova 54
90001 Modra
http://www.zusmodra.sk
ID: 3981801  Dátum zverejnenia: 5.10.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.