Riaditeľ

Základná škola Trenčín

Miesto práce
Kubranská 80, Trenčín-Kubrá
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-08-05

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
242

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel - základy; Microsoft Word - pokročilý

Vzdelanie
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR 31/2018 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín – Útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín.
Obálku označte: „Výberové konanie, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín – Neotvárať!“

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady uchádzačov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
- občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Kubranská 80
91101 Trenčín
http://www.zskubranskatn.edupage.org

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Horňáčková
Tel.: +421910462110
E-mail: poslať životopis
ID: 3929795  Dátum zverejnenia: 26.6.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.