Riaditeľ

Základná škola s MŠ Borša

Miesto práce
Borša
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-08-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
191

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Obec Borša, zastúpená starostkou obce, ul. Ružová č.188/2, PSČ 076 32, podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Borša.

Kvalifikačné a iné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie podľa zákona NR SR č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- absolvovanie I. atestácie podľa zákona NR SR č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
- osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované doklady k prihláške do výberového konania
- Prihláška do výberového konania,
- Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu) prípadne doplnený o : doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- vlastný projekt koncepcie ZŠ s MŠ,
- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášky žiadame zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ“ do 12:00 hodiny dňa 11.6.2018 na adresu: Obecný úrad Borša, ul. Ružová č.188/2, PSČ 076 32. Výberové konanie sa uskutoční v budove základnej školy s materskou školou. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Ružová 304
Borša
http://www.zsborsa.edu.sk
ID: 3390324   Dátum zverejnenia: 15.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.