Riaditeľ

Základná škola národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Miesto práce
okres Nové Mesto nad Váhom
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-07-23

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
129

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ďalšie požiadavky
Obec Bzince pod Javorinou
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky / riaditeľa Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou s predpokladaným nástupom dňa 23.7. 2018

Požadované predpoklady a požiadavky :

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c. Absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

B: Iné kritériá a požiadavky :
a. Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona .č 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z.z.
d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

C: Zoznam požadovaných dokladov :
a. Písomná prihláška do výberového konania
b. Profesijný životopis
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach) a absolvovaní 1.atestácie
d. Návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 3 strán)
e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
h. Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky :
Prihlášky zasielajte do 18.06. 2018 v zalepenej obálke označenej nápisom "Neotvárať - výberové konanie" na adresu: Obecný úrad 348, 916 11 Bzince pod Javorinou.

V Bzinciach pod Javorinou dňa 24.05. 2018.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Bzince pod Javorinou 346
Bzince pod Javorinou
http://www.zsbzince.edupage.org
ID: 3413841   Dátum zverejnenia: 7.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.