Riaditeľ

Základná škola Kostoľany nad Hornádom

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-10-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
60

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
- absolvovanie 1. atestáte (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a ods. 8 písm. c)
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní doručte najneskôr do 31. 8. 2018 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – neotvárať„

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

M. Kočanovej 2
Kostoľany nad Hornádom
http://www.kostolany.sk
ID: 3466553   Dátum zverejnenia: 9.8.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.